E-MAIL :
  บรรยากาศเรียนรู้, แหล่งเรียนรู้ของเด็ก  ๆ    
 
 

บรรยากาศภายใน โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

บรรยากาศที่ร่มรืนย์ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ทุกวัย

ลานบวรวิถีพุทธ

ช่วยขัดเกลาให้น้อง ๆ มีความเป็นผู้น้อบน้อม เคารพผู้ใหญ่ และเป็นเด็กดีในอนาคต

ภาพแห่งความสุข ในรั้วโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

ภาพน้องๆ ภายในรั้วโรงเรียน ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

การค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

อุปกรณ์่ช่วยให้น้อง ๆ พัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

บรรยากาศโดยร่มรืนย์ และอุบอุ่นเปรียบเสมือนบ้าน

บรรยากาศที่ร่มเย็นด้วยต้นไม้ เปรียบดังบ้านที่อบอุ่นเมื่อได้มาพัก

อุปกรณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ

อุปกรณ์การเรียนรู้ที่พร้อมกับนักเรียนอย่างเต็มที่

จับกลุ่มเรียนพืชสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน

ฝึกทักษะการเรียนรู้ทางพืช ตามพระราชดำริของพระเทพรัตน์ราชสุดา

การเสริมทักษะ และสมรรถภาพทางร่างกาย

ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ทางร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่ปลอดภัย พร้อมครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด

มุมอ่านหนังสือ

สำหรับพัฒนาการฝึกทักษะการอ่านของน้อง ๆ อย่างเต็มที่

การเรียนโดยใช้เหตุึการสมมุติ

การเรียนรู้สิ่งรอบตัวโดยใช้เหตุการณ์สมมุติเป็นหัวข้อ

บรรยากาศภายในวิชาภาษาอังกฤษ

การจับกลุ่มเล่นเกมส์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอย่างเต็มที่

การทดสอบสิ่งที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง

บรรยากาศภายในห้องเรียน

การจับกลุ่มเ่ล่นเกมส์ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

บรรยากาศภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะตนเองด้วยคอมพิวเตอร์

บรรยากาศภายในโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

นักเรียนทุกคนอยู่ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้, ต้นไม้ และธรรมชาติ ซึ่งอันเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งเรียนรู้อันสำคัญ คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมุ่งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ภายในลานกลางแจ้ง มีของเล่น และอุปกรณ์ฝึกกลางแจ้ง สำหรับให้นักเรียนได้ฝึก และพัฒนาทักษะของตนเอง โดยมีการปูกระแผ่นยางสำหรับการลดการบาดเจ็บ พร้อมคุณครูและพี่เลี้ยงดูแลตลอดเวลา


 
     
  แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
นักเรียนสามารถเรียนรู้วิชาการ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตได้หลากหลายทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียนด้วยเครื่องมือ, สื่อการสอนต่าง ๆ และนวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า อาทิ ลานบวรวิถีพุทธ, เวทีฉายแวว, สายบัวต่อสายบุญ ฯลฯ
ซึ่งสามารถเสริมสร้าง และพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการยอมรับและรางวัลต่าง ๆ จากองค์กร และหน่วยงานราชการเสมอมา

 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังเลิกเรียน

   
กิจกรรมบัลเล่ต์ กิจกรรมบัลเล่ต์

บัลเล่ต์เป็นศิลปการแสดงสากลที่เน้นพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวร่างกายและบุคลิกภาพ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงอย่างสง่างามต่อสาธรณชน ดำเนินการสอน วัดและประเมินผลโดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
 
นาฏศิลป์ไทย กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย มุ่งเน้นการสอนถึงประวัติความเป็นมาและกระบวนท่ารำของนาฏศิลป์ไทยที่สวยงาม เพื่อเด็กไทยได้ปลูกฝังให้มีใจรักในความเป็นชาติไทย และสืบทอดอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยไว้ให้อยู่คู่กับชาติไทย
 
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ Little Lab

ปัจจุบันการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กในระดับอนุบาล มีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง เพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับอนุบาลนั้น เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กได้โดยตรงเน้นให้เด็กได้เห็นจริง สัมผัสจริง และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กเองได้เป็นอย่างดี เพราะวิทยาศาสตร์มีอยู่ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการเรียนรู้ของเด็ก จะเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Constructionism ซึ่งจะทำให้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ และปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เด็ก รวมุถึงการสร้างกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบได้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ การสังเกตอีกทั้งยังสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อีกด้วย
 
ภาษาอังกฤษ, English กิจกรรมภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Fun Language After School Programme
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเสริมหลังโรงเรียนเลิก โดยเรียนผ่านนิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาการฟัง การพูด และความเข้าใจภาษาอังกฤษของเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3
 
ภาษาจีน กิจกรรมภาษาจีน

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์เป็นศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมจีนแนวใหม่ มุ่งเน้นการสอนภาษาจีนแบบ Activity-Based Learning หรือ การเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม มุ่งมั่นให้เด็กไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้วยความรักและสนุกสนาน ปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักการเรียนภาษาจีน ซึ่งเป็นการเรียนภาษาที่ดีจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ
 
กิจกรรมเทควันโด

เทควันโดเป็นกีฬ่าประจำชาติของประเทศเกาหลี เป็นเครื่องมือการต่อสู้ป้องกันตัวโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อเสริมสร้างความคล่องแคล่วว่องไวของกล้ามเนื้อ ดำเนินการสอน วัดและประเมินผลโดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้านของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
 
ดนตรี กิจกรรมดนตรี

กิจกรรมดนตรี ช่วยพัฒนาการทางสมองดี มีสมาธิ ผ่อนคลาย และเรียนรู้ที่ดีในเรื่องของภาษา ท่วงทำนองและจังหวะต่างๆ ไปพร้อมกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา EQ และ IQ ไปพร้อมกัน นอกจากนี้กิจกรรมดนตรีส่งผลถึงความสัมพันธ์ให้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน อาทิ ทักษะการอ่น การเข้าใจ ตัวสะกด คณิตศาสตร์ ทักษะการฟัง การใช้สมองส่วนหน้า (ตัวอย่างเช่น ถ้อยคำพูด ความเข้าใจ ความชำนาญด้านตัวเลข) และทักษะด้านกล้ามเนื้อ
 
Sense Math Inter กิจกรรม Sense Math Inter

กิจกรรม Sense Math Inter ของบริษัท เซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด ซึ่งเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ที่สอดคล้องกับสาระตามหลักสูตรปฐมวัยศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นภาษาอังกฤษ
 
ความปลอดภัยให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนมีกล้องวงจรปิดทั่วโรงเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอย่างเต็มที่พร้อมครูและพี่เลี้ยงดูแลอย่างตลอดเวลา
 
โรงเรียอนุบาลจันทร์เจ้า, อนุบาลสาทร, อนุบาล พระราม3, อนุบาล แถวคลองเตย
 
Copyright @ 2008 Janjao Kindergarten. All rights reserved
Designed By ART AD. DESIGN