top of page

การประชุมแนะแนวผู้ปกครองของนักเรียนชายชั้น อ.1-อ.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

การประชุมเเนะเเนวผู้ปกครองของนักเรียนชายชั้น อ.1-อ.3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เเนะเเนวหลักสูตร เเนวทางการสอบเข้า

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยวิทยากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน  2566  เวลา  13.00 – 14.30 น.  ณ ห้องประชุม

Screenshot 2023-12-26 134020.png
bottom of page