top of page
Untitled-1.jpg

❤️ขอเชิญผู้ปกครองชมนิทรรศการ การเรียนการสอนแบบ Project Approach ปีการศึกษา 1/2561 เวลา 9.30 - 10.30❤️

✨ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ Project Approach เด็กคือผู้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ผ่านหัวข้อการเรียนรู้ที่เด็กๆ ช่วยกันเลือกและให้ความสนใจ✨

👉 วันอังคารที่ 25 กันยายน นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล , นักเรียนชั้นอนุบาล 1
👉 วันพุธที่ 26 กันยายน นักเรียนชั้นอนุบาล 2
👉 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน นักเรียนชั้นอนุบาล 3

แล้วพบกันนะคะ 😀😀😀

bottom of page