top of page

การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และแนวทาง
เตรียมพร้อมเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1

การประชุมเเนะเเนวผู้ปกครองของนักเรียนชั้น อ.3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เเนะเเนวหลักสูตร เเนวทางการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. -14.30 น. ณ ห้องประชุม

Screenshot 2024-05-29 160929.png
bottom of page