ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียน อนุบาลจันทร์เจ้าได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา 2529 เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา จากเจตนารมณ์ของ อ.เอื้ออำไพ สุวรรณยืน ผู้เป็นแม่ที่ต้องการหาโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน คือไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป เพราะกลัวว่าลูกจะเครียด หรือมีแต่กิจกรรมที่สนุก แต่อ่อนวิชาการตามที่ต้องการ จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย และตามด้วยปริญญาโทบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามแนวคิดให้ลูกเรียน และแบ่งปันให้กับลูกคนอื่นๆที่สนใจด้วย สิ่งปลูกสร้างต่างๆจะสร้างขึ้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก สิ่งที่ต้องเป็นเหลี่ยม เช่น เสา ก็จะทำเป็นเสากลมๆมนๆแทน แม้กระทั่งบันไดก็มีขั้นเตี้ยๆ และห้องน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ เหมาะสมกับการก้าวเดินของเด็ก ทุกสิ่งจัดทำและสร้างขึ้นด้วยความรักของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูก คือ คุณณัฐนิช สุวรรณยืน ผู้ซึ่งเป็นผู้จัดการของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งกำลังทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนเพื่อ ด.ญ.ณัฏฐ์ชุดา สุวรรณยืน ลูกของตนเองเช่นเดียวกัน

ปรัชญา

“สร้างสรรค์ปัจจุบัน  สรรค์สร้างอนาคต”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความพร้อมทั้ง ๔ ด้านบนทักษะพื้นฐานชีวิตตามแนววิถีพุทธ (Buddhist Brain – based Learning : B-BL) เพื่อก้าวไปสู่สากล”

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

  2. ฝึกพัฒนาตน (กาย จิต ปัญญา)เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างและสั่งสมบุญด้วยศรัทธาอย่างมีปัญญาให้อยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลก อย่างมีความสุข

  4. สร้างวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ไทย

  6. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของต้นสังกัด (สช.)

  8. จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารฝ่ายวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

  9. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  10. จัดสร้างภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เก่งคิด อ่านเขียน เรียนสนุก สร้างสุขสู่วิถีชีวิตพอเพียง”​

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มใส  ไหว้สวย  รวยความดี”