top of page
B5.gif

Janjao
Kindergarten

IMG_7196.jpeg

        โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา 2529 เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา

        จากเจตนารมณ์ของอาจารย์เอื้ออำไพ สุวรรณยืน ผู้เป็นแม่ที่ต้องการหาโรงเรียนที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน คือ ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการมากเกินไป เพราะกลัวว่าลูกจะเครียด หรือมีแต่กิจกรรมที่สนุก แต่อ่อนวิชาการตามที่ต้องการ
จึงตัดสินใจลาออกจากการเป็น อาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัย และตามด้วยปริญญาโทบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามแนวคิดให้ลูกเรียน และแบ่งปันให้กับลูกคนอื่นๆ ที่สนใจด้วย สิ่งปลูกสร้างต่างๆ จะสร้างขึ้น

         โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก สิ่งที่ต้องเป็นเหลี่ยม เช่น เสา ก็จะทำเป็นเสากลมๆ มนๆ แทน แม้กระทั่งบันไดก็มีขั้นเตี้ยๆ และห้องน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ เหมาะสมกับการก้าวเดินของเด็ก ทุกสิ่งจัดทำ และสร้างขึ้นด้วยความรักของผู้เป็นแม่ที่มีต่อลูก คือ คุณณัฐนิช สุวรรณยืน ผู้ซึ่งเป็นผู้อำนวยของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งกำลังทำหน้าที่บริหารจัดการโรงเรียนเพื่อ ด.ญ.ณัฏฐ์ชุดา สุวรรณยืน และ ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ สุวรรณยืน ลูกของตนเองเช่นเดียวกัน

ปรัชญา

“สร้างสรรค์ปัจจุบัน  สรรค์สร้างอนาคต”

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง ดี มีคุณค่า ด้วยหลักไตรสิกขา กาย จิต ปัญญา
มีทักษะพื้นฐานชีวิตตามแนววิถีพุทธ ด้วยยุทธศาสตร์ Buddhist Brain-based Learning: B-BL  
         
        พร้อมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

  2. ฝึกพัฒนาตน (กาย จิต ปัญญา) เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างและสั่งสมบุญด้วยศรัทธาอย่างมีปัญญา ให้อยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างมีความสุข

  4. สร้างวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. สร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทย บนพื้นฐานของเอกลักษณ์ไทย

  6. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็น "ครูมืออาชีพ"

  7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ โรงเรียนให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของต้นสังกัด (สช.)

  8. จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารฝ่ายวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

  9. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  10. จัดสร้างภูมิทัศน์ จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ยิ้มใส ไหว้สวย รวยความดี”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เก่งคิด อ่านเขียน เรียนสนุก สร้างสุขสู่วิถีชีวิตพอเพียง”

คุณธรรมอัตลักษณ์

“มารยาทดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์”

bottom of page