top of page

วิธีการสมัครเรียน

Untitled-2.jpg
โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งเเต่อายุ 1.8 - 6 ขวบ

หลักฐานการสมัครเรียน

- สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ

- รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 5 รูป (เขียนชื่อ - นามสกุล)

- รูปถ่ายของผู้ที่จะมารับนักเรียนกลับบ้านขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อ 1คน 

- สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น)

Please reload

    ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 22 พฤษภาคม 2566 – 27 กันยายน 2566

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2566 – 1 มีนาคม 2567

jj02.gif
Slide1.JPG

กิจกรรมระหว่างภาคเรียน

ตุลาพาเพลิน.jpg
  • ตุลาพาเพลิน เปิดเรียน 2 ตุลาคม 2566 – 27 ตุลาคม 2566

  • Summer1 เปิดเรียน 11 มีนาคม 2567 –  2 เมษายน  2567

  • Summer2 เปิดเรียน 17 เมษายน 2567 – 10 พฤษภาคม 2567

การส่งมอบ-รับมอบนักเรียน

  • ครูเวรรับเด็กอยู่หน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้า เวลา 07.15 – 08.45 น. เพื่อรับมอบนักเรียนจากผู้ปกครอง หลังจากนั้น โรงเรียนจะทำการปิดล็อกประตู และเปิดอีกครั้งเวลา 14.15 น.

  • กรณีบัตรรับนักเรียนสูญหาย ให้แจ้งครูประจำชั้นเพื่อออกบัตรใหม่

  • โรงเรียนมีบริการรถรับ – ส่ง ซึ่งเป็นรถตู้ปรับอากาศของโรงเรียน อัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง

  • โรงเรียนมีบริการฝากเลี้ยงหลังเลิกเรียน (Day Care) ช่วงที่ 1 เวลา 16.30 -17.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 16.30 – 18.30 น. ติดต่อรับระเบียบการได้ที่ธุรการ

การแต่งกาย

ชุดพละ.jpg
ชุดนักเรียน.jpg
bottom of page