top of page

วิธีการสมัครเรียน

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งเเต่อายุ 1.8 - 6 ขวบ

หลักฐานการสมัครเรียน

- สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนาอีก 1 ฉบับ

- รูปถ่ายของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 5 รูป (เขียนชื่อ - นามสกุล)

- รูปถ่ายของผู้ที่จะมารับนักเรียนกลับบ้านขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต่อ 1คน 

- สมุดรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น)

Please reload

ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2561 – 29 กันยายน 2561

ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2561 – 2 มีนาคม 2562

    ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

กิจกรรมระหว่างภาคเรียน

  • ตุลาพาเพลิน เปิดเรียน 2 ตุลาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560

  • Summer1 เปิดเรียน 12 มีนาคม 2561 – 30 มีนาคม 2561

  • Summer2 เปิดเรียน 17 เมษายน 2561 – 4 พฤษภาคม 2561

การส่งมอบ-รับมอบนักเรียน

  • ครูเวรรับเด็กอยู่หน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้า เวลา 07.15 – 08.45 น. เพื่อรับมอบนักเรียนจากผู้ปกครอง หลังจากนั้น โรงเรียนจะทำการปิดล็อกประตู และเปิดอีกครั้งเวลา 14.15 น.

  • กรณีบัตรรับนักเรียนสูญหาย ให้แจ้งครูประจำชั้นเพื่อออกบัตรใหม่

  • โรงเรียนมีบริการรถรับ – ส่ง ซึ่งเป็นรถตู้ปรับอากาศของโรงเรียน อัตราค่าบริการคิดตามระยะทาง

  • โรงเรียนมีบริการฝากเลี้ยงหลังเลิกเรียน (Day Care) ช่วงที่ 1 เวลา 16.30 -17.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 16.30 – 18.30 น. ติดต่อรับระเบียบการได้ที่ธุรการ

การแต่งกาย

01.jpg
bottom of page