บัลเล่ต์

บัลเล่ต์เป็นศิลปการแสดงสากลที่เน้นพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวร่างกายและบุคลิกภาพซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสง่างาม

DSC_0108.JPG
DSC_0015.JPG
DSC_0416.JPG
นาฎศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทย มุ่งเน้นการสอนท่ารำของนาฏศิลป์ไทยที่สวยงาม เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยมีใจรักในความเป็นชาติไทยและสืบทอดวัฒนธรรมไทย

IMG_6254.JPG
IMG_6265.JPG
IMG_6270.JPG
ดนตรี

ดนตรี Keyboard เป็นการเรียนรู้พื้นฐานขององค์ประกอบดนตรี ชื่อของตัวโน๊ต เรื่องโน้ตอย่างง่าย การวางนิ้ว ดนตรีประกอบจังหวะ 

IMG_0270.JPG
IMG_4331.JPG
IMG_6095.JPG
Fun English

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลักสูตรและเสริมหลังโรงเรียนเลิก โดยเรียนผ่านเนื้อหาของบทเรียนที่สนุกสนานสั้นๆ พร้อมทั้งงานฝีมืออย่างง่ายสำหรับเด็กๆ 

IMG_6525.JPG
IMG_6429.JPG
IMG_4713.JPG
ว่ายน้ำ

การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียน นอกจากนี้การว่ายน้ำยังจำเป็นในการดำรงชีวิต 

IMG_1976.JPG
IMG_2009.JPG
IMG_2031.JPG
JK STEAM

เป็นการนำ Science Technology Engineering Art  และ Mathematics เข้ามาจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กในระดับชั้น อนุบาล 1-3 เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กสามารถพบเห็น Science ในชีวิตประจำวันและได้ทำการทดลอง แบบ Hands on  โดยใช้กระบวนการ 5 E

IMG_9129.JPG
IMG_8037.JPG
IMG_5804.JPG

  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายให้มีความคล่องแคล่วว่องไว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถใช้ในการป้องกันตนเองได้ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

DSC_0288.JPG
DSC_0297.JPG
DSC_0250.JPG
เทควันโด
Art in my heart

  พัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือก วัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัด   กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  การเก็บผลงานและการนำเสนอผลงานทางศิลปะของเด็ก ปฐมวัย  การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย

IMG_6086.JPG
DSC_0016.JPG
IMG_6085.JPG
เรียนเสริมพิเศษเย็น

เป็นการเสริมการเรียนรู้ของเด็กและดูแลการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้กับนักเรียน เพื่อทบทวน ฝึกฝนทักษะความคิด พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน ทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น 

IMG_8342.JPG
IMG_8360.JPG
IMG_8335.JPG
Sense Math Inter

หลักสูตรคณิตศาสตร์แนวใหม่  โดยการเรียนรู้แบบ HEURISTIC เทคนิคจากประเทศสิงคโปร์  เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ เน้นโจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้น อ.1 - อ.3

IMG_8400.JPG
IMG_8399.JPG
IMG_8398.JPG
เตรียมความพร้อมวันเสาร์

เพื่อเพิ่มพูนความพร้อมความสามารถสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษา

IMG_6200.JPG
IMG_6202.JPG
IMG_6190.jpg

กิจกรรมพิเศษของโรงเรียน