top of page
B5.gif

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมบัลเล่ต์

บัลเล่ต์ เป็นศิลปการแสดงสากลที่เน้นพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวร่างกายและบุคลิกภาพ

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสง่างาม

กิจกรรมนาฎศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทย มุ่งเน้นการสอนท่ารำของนาฏศิลป์ไทยที่สวยงาม

เพื่อปลูกฝังให้เด็กไทยมีใจรักในความเป็นชาติไทยและสืบทอดวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมดนตรี

ดนตรี Keyboard เป็นการเรียนรู้พื้นฐานขององค์ประกอบดนตรี

ชื่อของตัวโน๊ต เรื่องโน้ตอย่างง่าย การวางนิ้ว ดนตรีประกอบจังหวะ 

กิจกรรม Fun English

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลักสูตรและเสริมหลังโรงเรียนเลิก

โดยเรียนผ่านเนื้อหาของบทเรียนที่สนุกสนานสั้นๆ พร้อมทั้งงานฝีมืออย่างง่ายสำหรับเด็กๆ 

กิจกรรมว่ายน้ำ

การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียน

นอกจากนี้การว่ายน้ำยังจำเป็นในการดำรงชีวิต 

กิจกรรม JK STEAM

เป็นการนำ Science Technology Engineering Art  และ Mathematics เข้ามาจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กในระดับชั้น อนุบาล 1-3 เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กสามารถพบเห็น Science ในชีวิตประจำวันและได้ทำการทดลอง แบบ Hands on  โดยใช้กระบวนการ 5 E

กิจกรรม เทควันโด

  เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายให้มีความคล่องแคล่วว่องไว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถใช้ในการป้องกันตนเองได้ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

กิจกรรม Art in my heart

  พัฒนาการทางศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือก วัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์  การเก็บผลงานและการนำเสนอผลงานทางศิลปะของเด็ก ปฐมวัย 

การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเรียนเสริมพิเศษเย็น

เป็นการเสริมการเรียนรู้ของเด็กและดูแลการบ้านที่คุณครูมอบหมายให้กับนักเรียน เพื่อทบทวน ฝึกฝนทักษะความคิด พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน ทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น 

กิจกรรม Sense Math Inter

หลักสูตรคณิตศาสตร์แนวใหม่  โดยการเรียนรู้แบบ HEURISTIC เทคนิคจากประเทศสิงคโปร์  เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ เน้นโจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้น อ.1 - อ.3

กิจกรรมเตรียมความพร้อมวันเสาร์

เพื่อเพิ่มพูนความพร้อมความสามารถสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษา

bottom of page